Art. 1 Algemeen

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door de Lokale Economie Raad Deurne (hierna: LERD), met maatschappelijk zetel te Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne, hierna organisator genoemd.
 • Door hun deelname aan de actie verbinden de ondernemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.

Art. 2 Looptijd van de wedstrijd

2.1. De wedstrijd start op 1 september 2020 en eindigt op 15 november 2020.

Art. 3 Deelname

 • De actie staat open voor alle ondernemers van Deurne, die zich tijdens de periode van 1 september 2020 tot 15 november 2020 registreren bij de LERD.
 • Om deel te nemen aan de actie dienen ondernemers zich hiervoor aan te melden via hun profiel pagina op lokaleeconomieraaddeurne.be
 • Elke ondernemer kan zich inschrijven voor één of meerdere van de volgende categorieën :
 1. Vriendelijkste Winkel van Deurne
 2. Beste vakman van Deurne
 3. Meest professionele dienstverlener van Deurne
 4. Gezelligste horecazaak van Deurne
 5. Leukste Team Werknemers van Deurne
 • De ondernemer is geen enkele vergoeding verschuldigd aan de LERD voor de deelname aan deze wedstrijd.

Art. 4 Wedstrijdverloop

 • Elke ingeschreven onderneming heeft recht op 2 affiches en 100 flyers om zelf campagne te voeren, dewelke kunnen afgehaald worden na afspraak bij een van de volgende Deurnese ondernemingen:
 1. Abeka Antwerps Boekhoudkantoor – Dascottelei 11
 2. Tip-Top Traiteur – Kreglingerstraat 35
 3. @ThePark – Thibautstraat 56 C6
 4. Van Wauwe – Oude Bosuilbaan 43
 • De affiches en flyers mogen vrij gekopieerd worden mits geen enkele wijziging hieraan gebeurt.
 • Het staat elke ondernemer vrij zijn klanten via andere kanalen aan te sporen om op hem te stemmen, mits een duidelijke verwijzing in elke campagne naar de consumentenwebsite van de LERD : www.kopenindeurne.be , en het informeren van de LERD via communicatie@lokaleeconomieraad.be
 • Elke particulier die zich aanmeldt op de site www.kopenindeurne.be kan één stem uitbrengen in elke categorie.
 • De onderneming met het meeste stemmen binnen één categorie wint de prijs van de betreffende categorie. Elke deelnemende onderneming kan slechts eenmaal winnen . Indien een onderneming in meerdere categorieën de meeste stemmen haalt wordt de onderneming met het 2de meeste aantal stemmen in die categorie genomen als winnaar, en zo verder. De onderneming met het meeste stemmen over alle categorieën heen krijgt een extra prijs.
 • De website kopenindeurne.be vermeldt het aantal stemmen dat uitgebracht werd door selectie. Particulieren kunnen ook stemmen in vrije keuze. Deze stemmen zullen pas toegevoegd worden bij afsluiten van de wedstrijd.

Art. 5 De winnaar

 • De winnaar wordt na het afsluiten van de wedstrijd persoonlijk via e-mail uitgenodigd. Om de prijs in ontvangst te nemen moet de winnaar zelf aanwezig zijn op de prijsuitreiking, of zich laten vervangen. Toegang tot de prijsuitreiking zal enkel gegeven worden mits de winnaar of zijn afgevaardigde de uitnodigingsmail kan tonen.

Art. 6  De prijzen

 • De prijzen staan vermeld op www.lokaleeconomieraaddeurne.be en worden enkel uitgereikt indien een afgevaardigde van de onderneming aanwezig is op de uitreiking die zal plaatsvinden in de 2de helft van november 2020. Indien niemand van de onderneming aanwezig is, gaat de prijs automatisch naar de ondernemer met het 2de meeste aantal stemmen in de categorie, die wel aanwezig is, en zo verder.
 • Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen.
 • Tijdens de prijsuitreiking zullen foto’s genomen worden. Met hun deelname aan de prijsuitreiking bevestigen de deelnemers dat de Lokale Economieraad Deurne en het district Deurne deze foto’s mogen gebruiken in persberichten, op hun resp. websites en in hun resp. sociale mediaberichten.
 • De winnaars van de waarde- en kortingsbonnen uitgereikt door de deelnemende bedrijven, kunnen vanaf 1 december 2020 afgehaald worden in het bedrijf zelf. De winnaars zullen hiervoor persoonlijk uitgenodigd worden door de LERD. Om de prijs in ontvangst te nemen zal de winnaar of zijn afgevaardigde in het bedrijf de uitnodigingsmail tonen.
 • De ingeschreven ondernemingen die waarde- of kortingsbonnen hebben aangemeld worden verondersteld zelf voor deze bonnen te zorgen, en zijn gehouden zelf de opvolging van deze bonnen te doen. De LERD brengt de ondernemingen op de hoogte wie welke waarde- of kortingsbonnen gewonnen heeft.
 • De waarde- en kortingsbonnen worden toegekend volgens het reglement van toepassing voor de klanten.

Art. 7. Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die De LERD verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG), omgezet naar Belgisch recht overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is van toepassing op rechtspersonen indien bedrijfsgegevens als persoonsgegevens worden gekwalificeerd overeenkomstig artikel 4, lid 1 AVG.
 • De gegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden. Het bestand kan echter wel aangewend worden voor intern gebruik en/of voor direct mailing door LERD en/of door een van zijn partners.
 • Elke onderneming kan zich uitschrijven via zijn of haar profielpagina op www.lokaleeconomieraaddeurne.be

Art. 8 Fraude, misbruik en aansprakelijkheid

 • Een of meer ondernemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • De organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een ondernemer van deelneming uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
 • De LERD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten en schade, van welke aard of om welke reden ook, die zijn toe te schrijven aan deelname aan de actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst of gebruik van de prijzen, en dit in welke vorm dan ook.
 • De LERD behoudt zich het recht de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de LERD.

Art. 9 Wetgeving

 • De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, welke niet in der minne kunnen opgelost, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank, dit is de afdeling waar de zetel van de organisator gelegen is.

Art. 10 Contact

 • Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht bij de organisator via eenvoudige mail naar secretaris@lokaleeconomieraaddeuren.be .
 • De organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoording of interpretatie van instructies en/of vragen in het kader van de wedstrijd.